La norma regula diversos aspectes relatius al funcionament de l’entitat

L’última reunió del Patronat de la Fundació Odontologia Solidària va aprovar el document Bon govern i bones pràctiques de gestió, destinat a regular diversos aspectes del funcionament de l’entitat. El document contempla com a grans àmbits del seu articulat qüestions relatives a la transparència i la comunicació, el control i la supervisió financera, el govern de la Fundació, el funcionament i adopció d’acords per part del Patronat i el Comitè Executiu, les relacions de la Fundació amb donants i voluntaris o el funcionament de l’equip de gestió, així com aspectes relacionats amb l’acceptació, compliment i verificació de les normes de bon govern i bones pràctiques. S’annexen també el Reglament de règim intern del Delegat Social de clínica, el Protocol de Voluntariat i els Protocols de Tractament.

Entre d’altres aspectes, la normativa fixa que la Fundació comptarà amb fonts de finançament que garanteixin la seva autonomia financera, especificant que “no acceptarà aportacions econòmiques que condicionin el compliment dels seus objectius, valors o principis, que posin en perill el compliment de les seves finalitats, o l’origen de les quals sigui il·lícit o no sigui transparent “. El respecte a l’ètica i a les lleis “inspirarà l’actuació de qui integra la Fundació, el que implica diligència, bona fe i primacia de les finalitats de la Fundació”, remarca el text.

Les normes adoptades pel Patronat regulen també la transparència en relació amb els seus donants, especificant entre altres qüestions que “la Fundació respectarà la voluntat dels seus donants sense modificar o aplicar les seves aportacions a una destinació diferent al manifestat per aquells, sense comptar amb la seva autorització expressa”; de la mateixa manera, proporcionarà a aquests donants “informació precisa i veraç sobre la destinació dels fons, distingint les quantitats aplicades al finançament dels programes, de les destinades a despeses administratives i de les dedicades a la captació de fons”.

Pel que fa al voluntariat, i sempre entre altres normes, el document fixa que “per al compliment de les seves funcions, la Fundació proporcionarà als voluntaris la formació adequada, directament o mitjançant tercers”. També se subscriurà “una pòlissa d’assegurança, adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada pels voluntaris, que els cobreixi dels riscos d’accident i malaltia derivats de l’exercici de l’activitat voluntària, així com per a la responsabilitat civil per danys causats a tercers que pogués ser exigida al voluntari o la Fundació “.

El seguiment i control de l’aplicació d’aquestes normes serà competència del Patronat d’Odontologia Solidària, que “vetllarà pel seu coneixement i compliment, així com la seva actualització, prenent, en cas de vulneració, les decisions procedents”.

Pin It on Pinterest

X