A norma regula diversos aspectos relativos ao funcionamento da entidade

A última reunión do Padroado da Fundación Odontoloxía Solidaria aprobou o documento Bo goberno e boas prácticas de xestión, destinado a regular diversos aspectos do funcionamento da entidade. O documento contempla como grandes ámbitos cuestións relativas á transparencia e a comunicación, o control e a supervisión financeira, o goberno da Fundación, o funcionamento e adopción de acordos por parte do Padroado e o Comité Executivo, as relacións da Fundación con doantes e voluntarios ou o funcionamento do equipo de xestión, así como aspectos relacionados coa aceptación, cumprimento e verificación das normas de bo goberno e boas prácticas. Anéxanse tamén o Regulamento de réxime interno do Delegado Social de clínica, o Protocolo de Voluntariado e os Protocolos de Tratamento.

Entre outros aspectos, a normativa fixa que a Fundación contará con fontes de financiamento que garantan a súa autonomía financeira, especificando que “non aceptará achegas económicas que condicionen o cumprimento dos seus obxectivos, valores ou principios, que poñan en perigo o cumprimento dos seus fins, ou cuxo orixe sexa ilícito ou non sexa transparente”. O respecto á ética e ás leis “inspirará a actuación de quen integra a Fundación, o que implica dilixencia, boa fe e primacía dos fins da Fundación”, remarca o texto.

As normas adoptadas polo padroado regulan tamén a transparencia en relación cos seus doantes, especificando entre outras cuestións que “a Fundación respectará a vontade dos seus doantes sen modificar ou aplicar as súas achegas a un destino distinto ao manifestado por aqueles, sen contar coa súa autorización expresa”; do mesmo xeito, proporcionará a esta doantes “información precisa e veraz sobre o destino dos fondos, distinguindo as cantidades aplicadas ao financiamento dos programas, das destinadas a gastos administrativos e das dedicadas á captación de fondos”.

No relativo ao voluntariado, e sempre entre outras normas, o documento fixa que “para o cumprimento das súas funcións, a Fundación proporcionará aos voluntarios a formación adecuada, directamente ou a través de terceiros”. Tamén se subscribirá “unha póliza de seguro, adecuada ás características e circunstancias da actividade desenvolvida polos voluntarios, que lles cubra dos riscos de accidente e enfermidade derivados do exercicio da actividade voluntaria, así como pola responsabilidade civil por danos causados a terceiros que puidese ser esixida ao voluntario ou á Fundación”.

O seguimento e control da aplicación destas normas será competencia do Padroado de Odontoloxía Solidaria, que “velará polo seu coñecemento e cumprimento, así como a súa actualización, tomando, en caso de vulneración, as decisións procedentes”.

Pin It on Pinterest

X

Odontoloxía Solidaria utiliza os testemuños de conexión (ou cookies) para mellorar a vosa experiencia no noso sitio web. Ao continuares a usar o noso web, estás a aceptar a instalación de testemuños de conexión, nos termos establecidos na nosa Política de testemuños de conexión. Máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Pechar