Aviso legal

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), o titular do sitio web infórmalle do seguinte:

  • Razón social: FUNDACIÓN DE ODONTOLOGÍA SOLIDARIA
  • NIF: G81833667
  • Enderezo: C/ Maria Teresa De León, 11 Bajos, 28051 – Madrid (Madrid)

    Constituída mediante escritura pública do 17 de setembro de 1997 co número 3134 do seu protocolo, na que conste a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de competencia estatal mediante Orde Ministerial do 19/11/1998, co número de rexistro asignado 28/1070.

Cos límites establecidos pola lei, FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA ​​SOLIDARIA non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións contidas nas súas páxinas web.

Os contidos e informacións non vinculan a FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA ​​SOLIDARIA nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento xurídico de ningún tipo ao tratarse meramente dun servizo ofrecido con fins informativos e informativos.

As páxinas de Internet de FUNDACIÓN ODONTOLOGIA SOLIDARIA poden conter ligazóns a outras páxinas de terceiros que FUNDACIÓN ODONTOLOGIA SOLIDARIA non pode controlar. Polo tanto, FUNDACIÓN ODONTOLOGIA SOLIDARIA non pode asumir a responsabilidade dos contidos que poidan aparecer en páxinas alleas.

Os textos, imaxes, sons, animacións, software e demais contidos incluídos neste sitio web son propiedade exclusiva de FUNDACIÓN ODONTOLOGIA SOLIDARIA ou dos seus licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial, deberá contar co consentimento expreso de FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA ​​SOLIDARIA.

Así mesmo, para acceder a algúns dos servizos que FUNDACIÓN ODONTOLOGIA SOLIDARIA ofrece a través do sitio web, deberá facilitar algúns datos persoais. En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos. informámoslle de que, mediante a cumprimentación destes formularios, os seus datos persoais serán incorporados e serán tratados nos ficheiros da FUNDACIÓN ODONTOLOGIA SOLIDARIA co fin de poder prestarlle e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras na web. .

Así mesmo, informámoslle que terá a posibilidade en calquera momento de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación e portabilidade dos seus datos persoais, de xeito gratuíto mediante correo electrónico a: logistica@odsolidaria.org ou no enderezo: C/ Maria Teresa De León, 11 Bajos, 28051 – Madrid (Madrid).

Pin It on Pinterest

Share This
X