Condicións Xerais de Uso

A persoa usuaria deste Sitio Web acepta, plenamente e sen reparo, as disposicións incluídas neste Aviso Legal, na versión publicada pola FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA, no intre mesmo en que accede ao Sitio Web.

O Sitio Web da FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA pode ser visitado libremente e a persoa usuaria comprométese a utilizar os seus contidos e servizos en conformidade coa lei, a moral, os bos costumes e este Aviso Legal. A tal fin, a persoa usuaria absterase de utilizar o Sitio Web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos ou lesivos para os dereitos e intereses de terceiras persoas, físicas ou xurídicas.

A FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA non se responsabiliza dos erros ou omisións dos contidos do Web ou doutros contidos aos que se poida acceder a través del, nin dos danos derivados da utilización do Web, nin de calquera actuación realizada sobre a base da información que nel se ofrece.

 

A FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA non garante a ausencia de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións: no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros da persoa usuaria do Sitio Web; e tampouco se responsabiliza dos danos e prexuízos que eses elementos puidesen ocasionar á persoa usuaria ou a terceiras persoas, físicas ou xurídicas.

O Web ten carácter simplemente informativo, de modo que o seu contido poderá ser modificado, ampliado ou suprimido en calquera momento, sen aviso previo.

A FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA resérvase o dereito de actualizar os contidos do Sitio Web e de os eliminar, ben como de limitar e impedir o acceso aos mesmos, quer sexa temporal quer definitivamente, sen notificación previa.

Todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual do Sitio Web e dos seus contidos (textos, imaxes, deseños, elementos de imaxe de campañas, software, código fonte) pertencen á FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA. Todos os nomes comerciais, marcas ou outros tipos de signos contidos neste Sitio Web están protexidos pola lei, ficando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial, sen a autorización explícita da FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA.

Pin It on Pinterest

Share This
X